Základ životního pojištění

Když se řekne životní pojištění, prakticky každému se vybaví v podstatě to základní – vyplacení domluvené částky v případě smrti. To si obvykle zřizují klienti, kteří si uvědomili, že živí rodinu, která by bez jejich příjmu měla velké finanční problémy.

Hlavní důvody pro sjednání životního pojištění

Primárně se sjednává životní pojištění k pokrytí vybraných životních rizik. Hlavním důvodem uzavření životního pojištění většinou bývá finanční zajištění blízkých osob (manžel/ka, děti) pro případ vlastní smrti jako živitele rodiny nebo při splácení úvěru.

Základ životního pojištění

U životního pojištění záleží na pojistném zájmu účastníků pojistné smlouvy, lze se rozhodnout i pro důchodové pojištění, pojištění věna, pojištění prostředků na výživu děti. K jednotlivým pojištěním se může sjednat připojištění, nap.úrazové. S vybranými typy životního pojištění lze realizovat rovněž svá osobní investiční přání nebo se finančně zabezpečit. Pojištění sice nezabrání nahodilé události, ale v případě např. smrti ulehčí život pozůstalým. Produkty životním pojištění se od sebe navzájem liší rozsahem pojistné ochrany, pojistnými podmínkami, výši pojistného apod. Lze je nalézt pod různými obchodními názvy.

Jistota - životního pojištění

Životní pojištění je dlouhodobou a bezpečnou investicí. Podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákon, v aktuálním znění, při provozování životního pojištění je nezbytné vytvářet technické rezervy s cílem garantování závazků vůči klientům. Pojišťovna musí vykazovat solventnost, po celou dobu své činnosti vlastní zdroje nejméně ve výši minimální míry solventnost (výše vlastních zdrojů vypočítána způsobem podle vyhlášky Ministerstva financí). Státní dozor kontroluje finanční zdraví pojišťovny v zájmu prevence a ochrany spotřebitelů.

Úlevy na daních

Jednou z výhod životního pojištění je daňová uznatelnost zaplaceného pojistného. Dle zákona o daních z příjmu, lze odepisovat ze základu daně z příjmu příspěvek na životní pojištění, maximální odečitatelná částka činní 12 tisíc korun za rok. V případě uzavření více smluv, se částky pro odpočet se sčítají, ale pouze 12 tisíc za rok. Odečitatelnost ze základu daně nelze uplatnit u úrazového pojištění, pojištění závažných nemocí nebo u pojištění zproštění od placení. Pro uplatnění daňového odpočtu je třeba splnit následující podmínky:

  • a) 60/60 (výplata pojistného plnění až po 60 měsících a nejdříve v kalendářním roce, kdy poplatník oslaví 60. narozeniny),
  • b) pojištěny je shodný s plátcem pojištění a plátcem daně z příjmu,
  • c) minimální pojistná částka (pojistná doba 5-15 let 40 000, pojistná doba nad 15 let 70 000).

Odborníci doporučují uzavření životního pojištění už v mládí

neboť mladý člověk není pro pojišťovnu vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu příliš rizikový, od toho se obvíjí i cena pojistného. Životní pojištění je vhodné uzavírat minimálně do 60 let. Pojistná částka by měla činit obvykle dva až pětinásobek ročního příjmu účastníka životního pojištění. Před sepsáním pojistné smlouvy je vhodné zvážit, z jakého důvodu chcete sjednat životní pojištění, zda kvůli finančnímu zajištění rodiny v případě úmrtí, úrazu, nemoci nebo z jiného důvodu, podle toho zvolte typ životního pojištění. Je důležité si spočítat kolik peněž můžete ročně uvolnit na pojištění, neboť v případě předčasného zrušení smlouvy zaplatíte dost vysoké poplatky.

V případě, úvěru či hypotéky vyžaduji banky sjednání životního pojištění

především pokud je žadatel pouze jedna osoba, respektive pokud je jen jeden hlavní živitel rodiny. Je třeba si uvědomit, že tímto opatřením získají jak banky, tak i případní pozůstalí. V případě menších úvěrů není nutné životní pojištění, zaleží pouze na člověku, jak se rozhodne, v případě, že jste jediným živitel rodiny, stojí uzavření životního pojištění za zvážení

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4741 (zivotni-pojisteni.eu#228)


Přidat komentář