Smysl životního pojištění

Smysl životního pojištění a na co pamatovat při uzavírání životního pojištění. Kdy sjednat životní pojištění? Rozdělení životního pojištění. Životní pojištění a úspora zaměstnavatele.

Životní pojištění

Často se stává, že lidé, kteří nemají dostatek informací o životním pojištění, jej považují za nástroj spoření, a fakt pojištění berou jako něco navíc. Primární cíl je ale opačný. Hlavním účelem životního pojištění je poskytnout pojistnou ochranu. Pojistné plnění se vyplácí tzv. obmyšlené osobě. Jestliže nastane pojistná událost, tak má pojišťovna povinnost toto plnění vyplatit. Za pojistné události můžeme považovat například uznání plného invalidního důchodu, vážnou nemoc nebo smrt. Pojistné plnění tvoří pojistná částka nebo kapitálová hodnota. U některých pojišťoven je pravidlem, že vyplácí jak pojistnou částku, tak i kapitálovou hodnotu. U rizikového ŽP není žádná spořící složka, a proto se plnění týká pouze pojistné částky.

Na co pamatovat při uzavírání životního pojištění

Životní pojištění by se mělo sjednat tak, aby bylo v souladu s potřebami klienta. Je vždy snaží, aby pojistná částka pokrývala potřeby každého klienta - jinak pojištění ztrácí na významu. Nejprve se určí pojistné, pak teprve pojistná částka. Jak vysoká by měla být pojistná částka? Pojistná částka pro případ smrti živitele rodiny by se měla rovnat minimálně dvěma ročním platům. Hlavním cílem je finančně zajistit blízké (manželku, děti) do doby, než si budou schopni sami zajistit patřičný příjem. Životní pojištění si uzavírají většinou ti lidé, na kterých jsou ostatní finančně závislí, a nemusí jít pouze o rodinu.

Kdy sjednat životní pojištění?

V žádném případě bychom neměli jít v případě uzavření ŽP s trendem odkládání manželství do pozdějšího věku. Uzavřít si pojištění v pozdějším věku je obtížnější. S přibývajícím věkem se totiž pomalu ale jistě zhoršuje náš zdravotní stav a pojištění se pro nás stává dražším. Také nám může být pojištění nabídnuto jen s tím, že se vyloučí některá rizika, anebo v krajním případě se můžeme stát dokonce nepojistitelnými. Uzavření životního pojištění je dobré si tedy vhodně načasovat a zbytečně neotálet.

Rozdělení životního pojištění

Základními druhy životního pojištění jsou: životní pojištění rizikové, kapitálové, kterému se říká rezervotvorné, investiční a důchodové životní pojištění. Na základě placení můžeme rozlišit životní pojištění běžně placené nebo jednorázově placené. Při běžném placení si klient platí pravidelně. Může si platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Vše záleží na klientovi. Pojištění ale lze uhradit i najednou na celou dobu trvání pojištění a dál už se nic neplatí.

Životní pojištění a úspora zaměstnavatele

Někdo se domnívá, že jenom pro zaměstnance platí, že si prostřednictvím životního pojištění může snížit daně. Není to ovšem pravda! Zaměstnavatel může této výhody také využít. Do roku 2007 si zaměstnavatel, který přispíval na životní pojištění svých zaměstnanců, mohl odečíst částku až ve výši 8 000 Kč za rok (na každého zaměstnance).

Změny v příspěvku zaměstnavatele na ŽP po roce 2007

Jelikož byla snaha zjednodušit celý systém odpočtů, stanovila se hranice až 24 000 Kč a ten je shodný pro životní pojištění i penzijní připojištění. Zaměstnavateli je povoleno přispívat až 24 tisíc korun na životní pojištění či na penzijní připojištění anebo peníze rozdělit v libovolném poměru mezi jmenované produkty. Výhodou je, že z toho, co zaměstnavatel zaměstnanci přispěje, nemusí zaměstnanec už odvádět sociální a zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele je lepší radši přispět na životní pojištění, namísto jednoduchého navýšení mzdy.

Co když nebudu moci platit životní pojistku?

Jestliže Vás tíží finanční situace, nebo jste nespokojeni se svým životním pojištěním, můžete smlouvu vypovědět. Počítejte ale s tím, že vypovězení se neobejde bez sankcí. Smlouvu lze vypovědět většinou bez udání důvodu. Sankce jsou uvedeny ve všeobecných smluvních podmínkách.

Vypovězení smlouvy u jednotlivých druhů životního pojištění

Obecné pravidlo pro rizikové pojištění je takové, že pojišťovna Vám nevyplatí žádné peněžní prostředky, jelikož je pojistné vlastně určeno pro pojistnou ochranu a není zde spořící složka. U kapitálového a investičního životního pojištění je situace trochu jiná. Účastník sice obdrží své finanční prostředky, ale ne všechny. Vzniká mu nárok na tzv. odbytné. Výše životního pojištění je vázána na konkrétní parametry pojistky a na dobu placení pojištění. Skutečností je, že počáteční 2-3 roky jdou všechny peníze na proplacení provize a krytí nákladů pojišťovny, tudíž by v této době klient nedostal skoro nic nebo dokonce nic.

Podmínky vypovězení smlouvy o životním pojištění

Pojistná smlouva se vypovídá zásadně písemně. Smlouvu, u které je uzavřeno běžné pojistné, lze vypovědět vždy alespoň 6 týdnů před koncem pojistného období. Na základě zákona o pojistné smlouvě je možné vypovědět smlouvu o ŽP do 8 týdnů ode dne sjednání pojistné smlouvy. Pokud chcete smlouvu vypovědět, a promeškáte tuto dvouměsíční lhůtu, pak smlouvu můžete vypovědět v šestitýdenní výpovědní lhůtě vždy s blížícím se koncem pojistného období. Délka pojistného období je určena frekvencí splátek běžného pojistného, nebo je popsána ve smluvních podmínkách pojištění. Pojišťovna má právo žádat zaplatit pojistné až do doby, než pojištění zanikne.

Jiné možnosti řešení než vypovězení smlouvy

Jestliže máte finanční problémy, kvůli kterým zrovna nemůžete platit pojistku, ale přesto nechcete životní pojištění rušit, nabízí se tzv. platební prázdniny. Je to v podstatě dočasné přerušení placení pojistky. Možností je také snížení pojistné částky. Avšak ne všechny pojišťovny tyto varianty akceptují. Většinou si stanovují jisté podmínky, které je nutné dodržet. Obvykle to umožňují učinit až po určité době od sjednání smlouvy a častá je i podmínka minimální kapitálové hodnoty naspořených prostředků. Krajní řešení- podání výpovědi se doporučuje důkladně promyslet.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4748 (zivotni-pojisteni.eu#313)


Přidat komentář