Kapitálové životní pojištění

Životní pojištění nabízí finanční zabezpečení. Rizikové životní pojištění je základním druhem životního pojištění. Kapitálové životní pojištění. Rozdíl mezi kapitálovým a investičním životním pojištěním. Jaké máme druhy připojištění k životnímu pojištění?

Životní pojištění nabízí finanční zabezpečení

buď pojištěného nebo rodinných příslušníků v případě, že dojde k nenadálé události, kterou může být například smrt, závažná nemoc, invalidita aj. Pojistné se vyplácí, jestliže dojde k pojistné události, nebo až uplyne doba trvání smlouvy.

Rizikové životní pojištění je základním druhem životního pojištění

Skutečnost, že neobsahuje spořící složku, jej podstatně odlišuje od kapitálového a investičního ŽP. Je to tedy pouze pojištění v pravém slova smyslu. Nabízí se jen pojistná ochrana. Jeho velkou nevýhodou je, že částka pojistného se nemůže odečíst od základu daně. K částce se klient může dostat jen prostřednictvím pojistného plnění.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Vám zajistí pojistnou ochranu i spoření. Dobré je uzavřít si jej v průběhu doby, kdy jste ještě po ekonomické stránce aktivní. Bude Vám tak poskytnuta potřebná pojistná ochrana. Na konci pojistné doby se můžete těšit na výplatu pojistné částky navýšenou o podíl na zisku. Pojistná částka se vyplácí přímo pojištěnému, který si volí buď jednorázovou výplatu, nebo pravidelný důchod. Pokud by se snad stalo, že pojištěný během trvání pojištění zemře, stanovená pojistná částka náleží oprávněným osobám. Jestliže splníte všechny zákonné podmínky, můžete využít snížení daňového základu.

Rozdíl mezi kapitálovým a investičním životním pojištěním

Liší se způsob zhodnocování investic. U investičního životního pojištění rozhodnutí záleží na klientovi. Volí si fondy, do kterých investuje včetně poměru investice. Každý z fondů je charakteristický svou jistou mírou rizika a výše zhodnocení. Klient se rozhodne pro nějakou investiční strategii, a podle vývoje finančních trhů může strategii měnit. Není zakázáno vkládat mimořádné pojistné a provádět změny ve výši pojistného. Zatímco kapitálové životní pojištění garantuje určitou výši pojistné částky včetně podílu na zisku, investiční životní pojištění úzce souvisí s úspěšností investice.

Jaké máme druhy připojištění k životnímu pojištění?

Každá pojišťovna má ve své nabídce také různá připojištění. Vybrat si můžeme například z připojištění pro případ smrti, pro případ smrti následkem úrazu, pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním, pro případ plného invalidního důchodu následkem úrazu, závažných onemocnění, hospitalizace, hospitalizace následkem úrazu, denní dávky za dobu nezbytného léčení, připojištění denní dávky při pracovní neschopnosti následkem úrazu a existuje i zproštění od placení pojistného.

Základní informace o jednotlivých připojištění k životnímu pojištění

Připojištění pro případ smrti doplňuje klientovi ochranu pro případ úmrtí a připojištění pro případ smrti následkem úrazu zvyšuje pojistné plnění v případě úmrtí, které bylo zaviněno úrazem. Obě tato připojištění mohou mít pojistnou dobu stejně dlouhou nebo kratší než u hlavního pojištění. Pojistná doba musí činit alespoň 5 let a připojištění se sjednává nejdéle do 80 let věku klienta.

Pokud budete mít sjednané připojištění

pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním, a trvalé následky úrazu Vás postihnou, obdržíte finanční odškodnění. Pojistné plnění se odvíjí od vážnosti poškození. Pojistné plnění má za cíl alespoň zčásti pomoci pojištěnému zvládnout nelehkou situaci.

Výplata na základě sjednaného připojištění pro případ plného invalidního důchodu

následkem úrazu nastává tehdy, jestliže je pojištěný uznán jako plně invalidní následkem úrazu (v tom případě je důchod každoročně navyšován o 5 % původní částky), a v situaci, kdy nenastala pojistná událost, vyplácí se při dožití stanoveného konce připojištění. Minimální délka pojistné doby je 5 let a maximálně při dovršení 65 let věku klienta musí připojištění končit.

Připojištění závažných onemocnění

se vztahuje na operace a nemoci typu: rakovina, mrtvice, infarkt, selhání ledvin, transplantace důležitých orgánů, náhrada srdeční chlopně nebo operace aorty, bypass, AIDS a HIV infekce, oslepnutí, ohluchnutí, nemoci plic (které mají za následek dechovou nedostatečnost), roztroušená skleróza, nitrolební nezhoubné nádory. Cílem při vyplácení pojistného plnění je zejména pomoci po finanční stránce s léčením, budováním bezbariérového přístupu apod. Sjednaná částka se vyplatí pouze při splnění určitých podmínek. Důležité je zejména to, aby klient onemocněl nebo podstoupil operaci nejdříve po uplynutí půl roku od uzavření pojištění a tuto operaci nebo nemoc prodělal poprvé.

K výplatě plnění z připojištění denní dávky za dobu nezbytného léčení úrazu

dochází podle stanovených podmínek. Jestliže nezbytná doba léčení trvá déle než 7 dní, tak proplacení nastává od prvního dne léčení. Pokud je nutný i pobyt v nemocnici, odškodné se zvyšuje.

U připojištění denní dávky při pracovní neschopnosti následkem úrazu se nabízí volba ze dvou variant uzavření. První z nich zajistí výplatu od 15. dne a druhá od 29. dne pracovní neschopnosti. Při uzavírání připojištění je nezbytnou podmínkou věk klienta (mezi 20 a 55 lety).

Zproštění od placení pojistného

znamená, že klient nemusí platit pojistné v případě přiznání plného invalidního důchodu.

Podmínky nutné pro daňový odpočet

Důležité je, aby smlouva o životním pojištění byla sjednána alespoň na 5 let. Dále bude pojištění končit dosažením alespoň 60 let věku klienta. Nezáleží na formě vyplacení pojistné částky (jednorázově nebo pravidelným důchodem). Určena je i minimální pojistná částka, která činí pro smlouvy s trváním 5-15 let 40 tisíc korun a u smluv na více než 15 let 70 tisíc korun.

Tipy pro sjednání životního pojištění

Doporučuje se pojistit se v mládí. Protože později nejenže se pro zájemce stává pojištění nákladnější, ale klienti už mohou být i nepojistitelní. Nevyužívejte pojištění na krátkou dobu, jelikož je u nich nízká pojistná částka. Slouží většinou jen k zajištění úvěru apod., ale rozhodně nejsou hodnotným zabezpečením.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4734 (zivotni-pojisteni.eu#143)


Přidat komentář