Investiční životní pojištění - kombinace krytí rizik

Sjednání životního pojištění by mělo být samozřejmý pro ty, na jejichž příjmu jsou závislí jiní lidé, např. děti, rodiče nebo manžel(ka). Pokud se rozhodnete čekat na uzavření smlouvy o životním pojištění do doby, kdy ho budete opravdu potřebovat...

Hlavní druhy životního pojištění

Při výběru toho správného životního pojištění by si ml klient uvědomit, za jakým účelem chce životní pojištění uzavřít, protože krytí rizik při nečekané události není jediný důvod. Tím dalším je investování, tedy efektivní zhodnocení prostředků. Pojišťovny nabízejí více druhů životního pojištění, základní druhy jsou ale tyto: rizikové životní pojištění, investiční životní pojištění, kapitálové životní pojištění a důchodové životní pojištění. Pojďme si tyto druhy nyní rozebrat.

Rizikové životní pojištění je základním a stěžejním typem pojištění

Uzavírá se jen pro případ zabezpečení oprávněných osob v případě smrti klienta, takže zde není možno spořit ani jinak zhodnocovat vložené prostředky. Tento druh pojištění lze také použít na zajištění hypotéky, či jiného dlouhodobého úvěru. K vyplácení pojistného plnění zde tedy dochází v případě smrti klienta. Výhodou tohoto spoření je možnost sjednání různých připojištění v rámci jedné smlouvy a možnost sjednat toto životní pojištění již na tak krátkou dobu, jako je 1 rok. Nevýhodou je zde nemožnost odečíst si příspěvky z daňového základu, to umožňují jen taková spořící životní pojištění.

Investiční životní pojištění je kombinací krytí rizik a zhodnocení vložených prostředků

S tímto ale souvisí určitě investiční riziko, se kterým klient musí počítat, protože trh se stále mění. Klient si tedy zvolí svou investiční strategii, na základě které pak bude své prostředky zhodnocovat. Určitá sjednaná část pravidelných splátek bude tedy investována dle udané strategie. Investiční životní pojištění tedy slouží ke krytí rizik, k investování a k možnosti nakládat s vloženými prostředky dle vlastního uvážení. Nesmírnou výhodou je možnost čerpat během doby pojištění naspořené finanční prostředky a možnost uplatnit slevu na dani.

Kapitálové životní pojištění- výhodná varianta

Kapitálové životní pojištění se mnohdy jeví jako nejvhodnější varianta životního pojištění. Je to kombinace pojištění pro případ smrti, investičního životního pojištění a pojištění pro případ dožití. Případ dožití nastává, pokud uplyne doba pojištění, na kterou byla doba sjednaná, a nedošlo k žádné pojistné události. Poté je klientovi vyplácena pojistná částka sjednaná ve smlouvě a k tomu také investiční výnosy. Mezi hlavní výhody patří stanovené zhodnocení finančních prostředků, vždy tedy dojde k nějakému investování na účet klienta. Další výhodou je možnost uplatnění slevy na dani ve výši až 12 000 Kč ročně.

Důchodové životní pojištění

je zvláštní formou pojištění, které není součástí nabídky každé pojišťovny. Principem tohoto druhu pojištění je výplata peněz buď jednorázově, nebo v pravidelných dávkách oprávněné osobě. U důchodového pojištění je výhodou, že pokud uplyne doba pojištění, dojde k výplatě pojistného plnění nikoliv oprávněné osobě, ale přímo pojištěnému, který smlouvu o důchodovém pojištění uzavíral. Pro toto pojištění se obzvlášť doporučuje delší doba pojištění tak, aby k výplatě naspořených prostředků došlo ve věku okolo šedesáti až sedmdesáti let. Důchodové životní pojištění také umožňuje další připojištění, jako například pro případ smrti nebo trvalé invalidity.

Zrušení životního pojištění

Nepříjemné události jako ztráta zaměstnání, či významné snížení rodinného rozpočtu se nedají předvídat. Je tedy možno, stejně jako u jiných produktů, smlouvu o životním pojištění vypovědět. Klient ovšem musí počítat s určitými sankcemi za toho vypovězení smlouvy, které mají různé podoby. Pokud má klient uzavřené klasické rizikové pojištění a rozhodne se jej ukončit, nedostane vůbec nic, všechny vložené prostředky propadají pojišťovně. U dalších typů životního pojištění záleží, po kolika letech se klient rozhodne smlouvu zrušit, nikdy ovšem nedostane tolik, kolik již vložil.

Výpověď smlouvy o životním pojištění

Hlavním předpokladem pro zrušení pojistné smlouvy je písemná forma žádosti zaslané pojišťovně. U každé výpovědi platí výpovědní lhůta, která je obvykle 6 týdnů. Kratší výpovědní lhůtu je možno využít pouze, pokud se klient rozhodne pro zrušení pojištění do dvou měsíců od uzavření smlouvy. V tomto případě platí osmidenní výpovědní lhůta.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4716 (zivotni-pojisteni.eu#13)


Přidat komentář