Přehled produktů životního pojištění

Přehled produktů životního pojištění. Dočasné a trvalé pojištění pro případ smrti. Smíšené životní pojištění. Investiční životní pojištění. Rodinné pojištění, pojištění dětí a mládeže, stipendijní pojištění, svatební pojištění. Důchodové typy pojištění.

Produkty životního pojištění jsou

  • a) dočasné pojištění pro případ smrti,
  • b) trvalé pojištění pro případ smrti,
  • c) smíšené životní pojištění,
  • d) investiční životní pojištění,
  • e) rodinné pojištění, pojištění dětí a mládeže, stipendijní pojištění, svatební pojištění,
  • f) důchodové typy pojištění a
  • g) druhy připojištění k životnímu pojištění.

Dočasné pojištění pro případ smrti

Dočasné pojištění je pojištění pouze rizikovým bez rezervy pojistného. Pojistná částka je vyplacena jen v případě smrti pojistného, podmínka spočívá v tom, že ke smrti musí dojít v průběhu pojistné doby. Na konci pojistné doby není vyplacena žádná částka. Tento druh pojistného se sjednává na dobu určitou (5 až 25 let) čí do určitého věku (např. do 80 let). Dočasné pojištění se doporučuje pro zabezpečení rodiny, neboť pojistné je relativně levné, používáno je pro krytí úvěrů ze stavebního spoření nebo hypotéčních úvěrů.

Trvalé pojištění pro případ smrti

Trvalé pojištění pro případ smrti je doživotní pojištění. Pojistná částka se vyplácí vždy, je vytvořena rezerva podobně jako u kapitálového pojištění. Sjednává se na dobu neurčitou, pojistná částka je vyplacena pouze v případě smrti. Pojištění se většinou platí po omezenou dobu (5 až 25 let) či do určitého věku (55-70let), zůstává v platnosti až do smrti pojištěného. Pojistná částka je vyplacena oprávněné osobě nebo pojistnému po dosažení 85 let věku. Zproštění od placení pojistného je v případě plné invalidity. Variantou trvalého pojištění pro případ smrti je pojištění pohřebních nákladů.

Smíšené životní pojištění

Jedná se o pojištění pro případ smrti nebo dožití, zabezpečuje rodinu pro případ smrti pojištěného, ale i vytváří prostředky pro dožití pojištěného. Pojistná částka se vyplácí v případě úmrtí oprávněné osobě nebo pojištěnému po dožití konce pojistné doby. Výhodou tohoto pojištění je podíl na zisku, rovněž jako široká nabídka různých druhů připojištění. Smíšené životní pojištění nabízí řadu variant, například pojištění pro případ smrti lze stanovit na stejnou částku, která bude vyplacena při dožití či sjednat pro případ smrti pojistnou částku vyšší (i trojnásobek pojistné částky při dožití). Je možné sjednat pojištění s dvojí výplatou pojistné částky, v případě úmrtí pojistného po jeho smrti a pak ještě jednou v době dohodnutého konce pojištění. V rámci smíšeného pojištění je možné pojištění dvojce osob (manželé, druh družka, partneři v podnikání apod.), pojistná částka se vyplácí buď v případě úmrtí jednoho z pojištěné dvojice druhé pojištěné osobě, nebo v případě dožití oběma pojištěným stejným dílem.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění je pojištění pro případ smrti a dožití. Výhoda spočívá v možnosti investování prostředků do investičních podílových fondů-peněžní fondy, dluhopisové fondy, akciové fondy a smíšené fondy a tím k případnému vyššímu zhodnocení prostředků. Tento druh pojištění lze uzavřít kdykoliv mezi 15. až 60 rokem života, sjednává se na určitou dohodnutou dobu (5 až 35 let) nebo do určitého věku (až do 70 let). U investičního pojištění se stanovuje pojistná částka pro případ smrti, pro případ dožití není stanoven, neboť závisí na výsledku zvoleného investování. Na konci sjednané pojistné doby pojistník dostane aktuální hodnotu svých podílových jednotek, výplata se provádí jednorázově nebo ve formě pravidelného důchodu. V případě smrti pojištěného je oprávněné osobě vyplácena sjednaná pojistná částka plus aktuální hodnota podílových jednotek.

Rodinné pojištění, pojištění dětí a mládeže, stipendijní pojištění, svatební pojištění

Pojišťovny nabízení různé produkty pro zabezpečení rodiny, včetně pojištění dětí a mládeže. Co se týče zabezpečení dětí lze použít životní pojištění, v případě, že pojištěný, určí děti jako příjemce pojistného plnění. Speciální kombinovaná pojištění dětí a mládeže poskytují ochranu celé rodině, jedná se o Rodinné pojištění, Sdružené pojištění mládeže, Stipendijní pojištění, Svatební pojištění. Pojištění jsou nejen děti, ale i rodiče nebo jiné osoby, jako prarodiče, pěstouni apod. V případě úmrtí (invalidity) pojištěného rodiče (rodičů) dochází k zproštění od placení pojistného, zároveň je zajištěno pokračování pojištění do konce sjednané pojistné a výplata pojistného.

Důchodové typy pojištění

Důchodové pojištění je životní pojištění s určitými zvláštnostmi týkající se plnění, pří dožití dochází k pravidelné výplatě důchodových dávek, umožňuje i volbu jednorázové výplaty. Důchodové pojištění nabízí ochranu v případě plné invalidity, a to sjednáním dočasného důchodu. Existuje hodně variant důchodového pojištění- například základní doživotní důchod, dočasný důchod v případě plné invalidity, důchod po pozůstalé, připojištění (např. pojištění invalidity).

Druhy připojištění k životnímu pojištění

Připojištění lze sjednat u kapitálových životních pojištění, důchodových pojištění apod. Pojišťovny nesjednávají připojištění společně s rizikovými pojištěnými. K druhy připojištění jsou následující: připojištění invalidity, připojištění úrazu, připojištění pro případ úmrtí následkem úrazu, připojištění vážných chorob, připojištění dlouhodobé péče apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4709 (zivotni-pojisteni.eu#263)


Přidat komentář