Pojištění i spoření - druhy

Hlavním cílem životního pojištění je peněžně zabezpečit osoby blízké v případě vlastní smrti. Člověk by ho měl uzavřít hlavně v případě, kdy na něm je rodina finančně závislá. Velmi často požadují životní pojištění uzavřené v jejich prospěch banky...

Životní pojištění

Existuje několik druhů životního pojištění, které kryjí různá rizika, jež můžou člověka v průběhu života potkat. Nejzávažnější je riziko smrti, dále však i rizika invalidity, úrazu či trvalých následků. Zvlášť pokud má člověk rodinu, která je na něm závislá svými příjmy, měl by uvažovat o životním pojištění, které by finančně pomohlo, v době, kdy by právě kvůli výše jmenovaným rizikům nemohl vydělávat peníze.

Pojištění i spoření

Různé produkty nabízí různé formy pojištění. Některé produkty jsou čistým pojištěním, kdy klient platí pravidelně pojištění a v případě pojistné události mu je vyplaceno pojistné plnění. Pokud k žádné pojistné událostí nedojde, klient od pojišťovny nic nedostane. Jedná se např. o rizikové pojištění. Druhou formou je pojištění i spoření zároveň. Jedná se zejména o životní kapitálové a investiční pojištění. Pojistné se zde skládá ze dvou složek. Jedná se o složku spořící, tzv. kapitálovou hodnotu a složku, která kryje náklady pojištění. Pokud nedojde k pojistné události, klientovi je vyplacena kapitálová hodnota, tedy peníze, které v průběhu let naspořil plus její zhodnocení. Při pojistné události se většinou vyplácí předem sjednané pojistné plnění.

Daňové zvýhodnění

Podobně jako u penzijního připojištění, lze u životního pojištění odčítat zaplacené pojistné od základu daně z příjmů. Plátce může odečíst částku do maximální výše 12 000 Kč za rok. Aby mohl toto zvýhodnění uplatit, musí splňovat několik podmínek. Je nutné, aby plátce pojistného byl stejnou osobou jako osoba pojištěná a osoba plátce daně z příjmů. Pojištění musí být sjednáno pro případ smrti či dožití. Poslední podmínkou je, že pojištění bude vyplaceno nejdříve v 60 letech a na minimální dobu 5 let. Spoření je sjednáno na určitou minimální částku, která se liší u jednotlivých druhů pojištění. Z těchto podmínek vyplývá, že je nesplňují všechna pojištění, ale jen např. kapitálové, investiční, důchodové apod.

Proč uzavírat pojištění

Motivačními faktory může být již jmenované daňové zvýhodnění či možnost zhodnocení peněz. Ale takové výhody poskytují i jiné produkty na trhu a jen kvůli tomu by se pojištění nevyplatilo. Není totiž levnou záležitostí a člověk by měl pečlivě zvážit, zda ho uzavře. Pojištění člověk uzavírá hlavně kvůli finančnímu zabezpečení sebe či osob blízkých v případě, že je nebude schopen finančně zajistit z důvodů úrazu, invalidity či smrti. Někdy je však nucen uzavřít pojištění, pokud chce získat hypotéku či jinou půjčku. Některé banky totiž požadují, aby klient uzavřel životní pojištění, které bude vyplaceno na účet banky v případě pojistné události. Chrání se tak, před klientovou neschopností splácet.

Uzavření životního pojištění

V dnešní době nabízejí komerční pojišťovny produkty pro všechny věkové kategorie či pro různé typy lidí. Není omezen počet smluv, a proto kolik pojištění dokáže člověk zaplatit, tolik si může sjednat. Avšak je tu omezení z hlediska pojišťoven. Ty nemají povinnost pojistit každého. Vždy je rozhodující faktor rizika, proti kterému se klient pojišťuje, jeho zdravotní stav či věk. Pojišťovna se snaží o zisk, a proto se snaží pojišťovat takové klienty, u kterých není velká pravděpodobnost na vyplacení pojistného plnění.

Výše pojistného

Klient platí v pravidelných splátkách (většinou měsíčních) pojistné. Někdy je umožněno platit pojistné i jednorázově, tedy celou částku při uzavření pojištění. Výše pojistného závisí na několika faktorech. Hlavní faktorem je samozřejmě výše pojistné částky, kterou klient sjednal, dále závisí pojistné na době pojištění, věku klienta či jeho zdravotním stavu.

Druhy životního pojištění

Jak již bylo zmíněno na začátku, existují různé typy životního pojištění. Záleží na pojišťovnách, kterou z nich nabízí a v jakých variantách. Nejčastěji se však můžeme setkat s investičním, kapitálovým, rizikovým a důchodovým pojištěním. Každé s nich se vyznačuje něčím jiným a daňové zvýhodnění lze uplatnit u všech kromě rizikového. Všeobecně se jedná o dlouhodobé produkty, opět až na výjimku rizikového.

Investiční životní pojištění

Toto pojištění je současně i spořením, jak již bylo řečeno. Pojišťuje se jím riziko smrti a obsahuje pojištění pro případ dožití. Je velmi podobné kapitálovému, zásadní rozdíl je však v tom, že klient sám rozhoduje kam investovat kapitálovou hodnotu a může za cenu vyššího rizika vydělat více peněz. Toto pojištění je také flexibilnější a klient může určit jaká část pojistného jde na spoření a jaká na pojištění.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové pojištění se vyvinulo právě z investičního a má všechny jeho rysy. Zásadní rozdíl je ten, že klient má garantovanou výši zhodnocení kapitálové hodnoty a nenese riziko investování. Zhodnocení bývá většinou okolo 2 %. Pojištění není také tak flexibilní a klient nemůže měnit poměr spořící a pojistné složky v pojistném.

Rizikové životní pojištění

V tomto pojištění neexistuje spořící složka a klient tedy celou dobu platí pouze náklady na pojištění. Po uplynutí pojistné doby nedostane žádné peníze. Pouze pokud dojde k pojistné události, je mu vyplaceno sjednané pojistné plnění. Sjednává se na riziko smrti či ostatní rizika, jako je úraz, nemoc, trvalé následky apod. Toto pojištění je samozřejmě levnější než předchozí, hlavně díky tomu, že neobsahuje spořící složku.

Důchodové pojištění

Toto pojištění je jedním ze způsobů, jak se finančně zajistit na stáří. Primárně se zřizuje jako pojištění v případě dožití, klient se však může připojistit i proti riziku smrti. Klient musí určit ve smlouvě osobu či osoby, kterým budou naspořené peníze vyplaceny, pokud by zemřel, a to i v případě, že nesjednává pojištění rizika smrti. Pokud klient dosáhne stanoveného věku, má nárok na výplatu pojištění. To se vyplatí buď jednorázově nebo v postupných splátkách. Pojištění funguje na stejném principu jako jiné životní se spořící složkou, ta je totiž v průběhu pojištění zhodnocována a na konci vyplacena i se zhodnocením.

Ostatní druhy pojištění

Kombinací těchto pojištění vznikla ještě další pojištění, mezi která patří např. flexibilní (univerzální) pojištění. To vychází z kapitálového a investičního pojištění. Všeobecně se chová jako kapitálové, ale je více flexibilní. Klient může měnit poměr spořící a pojistné složky v pojistném, což u kapitálového nemůže. Dalším pojištěním, které vychází z kapitálového je vkladové pojištění. Zde se neplatí pojistné v pravidelných splátkách, ale vloží se celý vklad najednou. Ten pojišťovna zhodnocuje a ze zhodnocených peněz pokrývá náklady na pojištění. Klient je tedy pojištěn zdarma, a k tomu zhodnocuje své peníze. V případě ukončení pojištění dosažením daného věku, je mu vyplacen zhodnocený vklad. Pokud však zemře, je stanovené osobě vyplacen vklad, jeho zhodnocení i pojistné plnění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4706 (zivotni-pojisteni.eu#188)


Přidat komentář