Životní pojištění jako bezpečnost

Životní pojištění je především bezpečnost pro pojištěného a jeho rodinné příslušníky, včetně naspořeného kapitálu a zúročení. Životní pojištění nabízejí kvalitní poradci především jako produkt zajištění rodiny.

Pojištění

Abychom mohli hovořit pojištění, je nutné si nejdřív stanovit, co to vlastně pojištění je. Obecně se dá říci, že věcný základ pojištění má ekonomickou povahu, neboť hlavní závazek z pojištění má finanční povahu (úhrada pojistného nebo výplata příslušné částky plnění v případě pojistné události). Pojištění je proto zpravidla definováno jako efektivní způsob tvorby a rozdělování finančních rezerv k úhradě potřeb, jež vznikají z nahodilých událostí.

Životní pojištění

Životní pojištění spojuje jedinečným způsobem myšlenku bezpečnosti a spoření. Umožňuje chránit sebe i své blízké přinejmenším finančně proti různým rizikům a zároveň výhodně investovat do budoucnosti.

Životní pojištění je bezpečnost

Bezpečnost pro pojištěného a jeho rodinné příslušníky a bezpečnost jeho naspořeného kapitálu a jeho zúročení. Toto spojení se nevyskytuje u žádné jiné formy spoření a právě to dělá z životního pojištění jedinečný nástroj rozumného zajištění do budoucna. Tento aspekt má v dnešní nejisté době klíčový význam pro každého z nás.

Rizikové životní pojištění

Nejběžnější formou je rizikové životní pojištění. Tento druh pojištění je životním pojištěním pro případ smrti nebo dožití se stoupající pojistnou částkou pro případ smrti s podílem na zisku za běžné pojistné. Zemře-li pojištěný v době trvání pojištění, je pojišťovna povinna vyplatit pojistnou částku, zvýšenou o kapitálovou hodnotu pojištění (rezerva pojistného + vytvořený podíl na zisku). Smrtí pojištěného pojištění zaniká. Při dožití konce pojištění je pojišťovna povinna vyplatit pojištěnému sjednanou pojistnou částku a podíl na zisku.

Životní pojištění – kdo může sjednat

Uvedené pojištění může sjednat každý občan ve věku od 16 do 60 let (do zletilosti jen s písemným souhlasem zákonného zástupce) na libovolně vysokou pojistnou částku. Pojištění se sjednává na dobu deseti, patnácti a dvaceti let, popř. do 55, 60 nebo 65 let věku pojištěného. Pojistné se platí měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně, a to buď z účtu peněžního ústavu, poštovní poukázkou nebo složením hotovosti. Výše pojistného se řídí věkem a pohlavím pojištěného a zvolenou pojistnou částkou. Do pojištění lze zahrnout i úrazové připojištění.

Úrazové pojištění

Úrazové připojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při jakékoliv činnosti. Z úrazových připojištění není pojišťovna povinna plnit za smrt sebevraždou a za tělesná poškození způsobená sebevražedným pokusem. Hlášení úrazu se podává na tiskopise pojišťovny na kteroukoliv její pobočku, nebo přímo na ústředí společnosti.

Připojištění trvalých následků úrazů

Z připojištění trvalých následků úrazů je pojišťovna povinna poskytnout pojistné plnění pouze tehdy, dosáhne-li ocenění tělesného poškození, způsobeného jedním úrazovým dějem, podle zásad stanovených ve všeobecných podmínkách, alespoň 10%.

Připojištění denního odškodného

Z připojištění denního odškodného je pojišťovna povinna vyplatit pojistné plnění, dosáhne-li doba léčení úrazu v pracovní neschopnosti délky alespoň 29 dní. Omezení plnění pojišťovny a pravidla pro výpočet pojistného plnění určují všeobecné podmínky.

Kapitálové životní pojištění

Životního pojištění se však dá využít i jako investičního instrumentu. K tomuto účelu slouží například kapitálové životní pojištění. Kryje riziko úmrtí, ale zároveň slouží ke zhodnocování části prostředků. Ty jsou pak i s úroky vyplaceny pojištěnému, pokud se dožije konce pojištění.

Kapitálové životní pojištění se vyplatí

Uvedené pojištění může sjednat náš občan od 18 do 68 let na libovolně vysokou pojistnou částku. Pojištění končí nejpozději ve výroční den počátku pojištění kalendářního roku, v němž se pojištěný dožije věku 70 let. Pojistné se platí v měsíčních, čtvrtletních, pololetních nebo ročních splátkách. Výše pojistného se řídí věkem a pohlavím pojištěného a zvolenou pojistnou částkou.

Kapitálové životní pojištění je dlouhodobá záležitost

Uzavření kapitálového životního pojištění je vhodné si řádně promyslet. Pokud bychom ji chtěli vypovědět v prvních letech po uzavření, s největší pravděpodobností nedostaneme ani tolik, kolik jsme zaplatili na pojistném. Vyplácí se jen tzv. odbytné. V prvních letech si totiž pojišťovna určuje náklady na uzavření pojistné smlouvy a na pokrytí smluvního rizika. Teprve v dalších letech se zvyšuje kapitálová část a pojistka přináší určitý výnos.

Výnos kapitálového pojištění se skládá ze dvou částí

První je technická úroková míra, která byla stanovena Zákonem. Pojišťovny však ještě přidávají podíl na výnosu z rezerv životního pojištění. Jeho výše závisí na investiční obratnosti a hospodaření pojišťoven. Ovšem musí dodržet zákonem stanovené podmínky investování. Pojišťovny investují převážně do bezpečných instrumentů, jako jsou pokladniční poukázky či státní dluhopisy. Životní kapitálové pojištění je investicí s nízkým rizikem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4704 (zivotni-pojisteni.eu#318)


Přidat komentář