Životní pojištění - flexibilní pojištění

Proč se pojistit? Druhy životního pojištění. Daňové zvýhodnění. Kapitálové životní pojištění. Výplata peněz. Vkladové pojištění. Investiční životní pojištění. Podobnost s kapitálovým životním pojištěním. Rizikové životní pojištění.

Životní pojištění - smlouva

Každý člověk se v životě vystavuje různým rizikům a může se mu snadno přihodit nějaké neštěstí. Proto by se měl proti nepředvídatelným událostem pojistit a zabezpečit tak sebe, i své blízké. Pojišťovny nabízí různé typy pojištění a díky některým lze prostředky velmi pěkně zhodnotit a jejich návratnost v případě, že nenastane pojistná událost, je velká. Komerční pojišťovny nabízí řadu produktů, které zabezpečují klienta proti různým typům rizik. Člověk by měl pečlivě zvážit jaká rizika mu mohou hrozit a pečlivě si je promyslet než pojištění uzavře. Pokud by chtěl pojistit veškerá možná rizika, asi by se nedoplatil, protože pojištění není vždy levnou záležitostí. Není zde omezen počet smluv, takže klient se může pojistit proti libovolnému množství rizik.

Proč se pojistit?

Hlavním cílem životního pojištění je peněžně zabezpečit osoby blízké v případě vlastní smrti. Člověk by ho měl uzavřít hlavně v případě, kdy na něm je rodina finančně závislá. Velmi často požadují životní pojištění uzavřené v jejich prospěch banky, a to v případě, že klientovi poskytují hypotéku či úvěr. Tím se také pojišťují proti nesplacení. Nepojišťuje se však jen smrt, ale i úraz či invalidita apod. Pokud dojde k nějaké takové události a klient toto riziko kryje pojištěním, pojišťovna mu je povinna vyplatit pojistné plnění. Pojistné plnění však někdy vyplácí i po uplynutí určité doby, jako je tomu např. u důchodového pojištění. Výši plnění sjednává klient předem, v pojistné smlouvě.

Druhy životního pojištění

Každá pojišťovna má svoje vlastní produkty životního pojištění, všeobecně však lze vymezit několik skupin. Jedná se o životní pojištění investiční, kapitálové, rizikové, důchodové, vkladové či flexibilní životní pojištění. Mezi životní pojištění lze ještě řadit úrazové pojištění.

Daňové zvýhodnění

Jednou z velkých výhod životního pojištění je možnost odečíst si zaplacené pojistné od základu daně z příjmů. Maximálně je možno odečíst 12 000 Kč ročně. Toto daňové zvýhodnění lze uplatnit pouze u kapitálového, investičního, důchodového pojištění či flexibilního. Klient však musí splnit všechny následující podmínky, které stanoví zákon. Podmínky daňového zvýhodnění Smlouva musí být uzavřena minimálně na 5 let a výplata pojistného plnění může proběhnout nejdříve v 60 letech. Je také nutné, aby osoba pojištěná byla osobou plátce pojistného a plátce daně z příjmů. Poslední podmínkou je, že musí být pojištěno riziko smrti či dožití. Je také nutné splnit určitou minimální pojistnou částku, která se liší u různých druhů pojištění.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je typickým životním pojištěním, které kryje riziko smrti a zahrnuje pojištění pro případ dožití. V rámci tohoto pojištění se klient může připojistit i proti jiným rizikům. Velkou výhodou kapitálového pojištění je, že garantuje výnos z vložených prostředků, který se pohybuje okolo 2 %. Klient tedy platí pojistné, které obsahuje jak náklady na pojištění, tak spořící složku tzv. kapitálovou hodnotu. Právě kapitálová hodnota je zhodnocována.

Výplata peněz

Pokud se klient dožije termínu ukončení smlouvy, dostane sjednanou pojistnou částku plus podíly na výnosech (neboli zhodnocenou kapitálovou hodnotu). V případě úmrtí klienta, je osobám uvedeným ve smlouvě vyplaceno sjednané pojistné plnění, které obsahuje kapitálovou hodnotu s jejím zhodnocení, i peníze, které byly do pojištění vloženy pro pokrytí rizika. Některé pojišťovny nabízí plnění v hodnotě i několikanásobku sjednané pojistné částky. Pokud má klient sjednáno i jiné připojištění, je vyplaceno, pokud dojde k pojistné události podle podmínek v pojistné smlouvě. Kapitálové pojištění je dlouhodobým produktem, klient se obvykle pojišťuje na 10 a více let. Hlavně z důvodu možnosti odpočtu od základu daně je nutné, aby pojištění trvalo minimálně 5 let a klient ho ukončil až v 60 letech.

Vkladové pojištění

Existuje ještě jedna forma kapitálového životního, a to vkladové pojištění. Jedná se o pojištění, kde klient vloží vklad, který mu pojišťovna zhodnocuje. Pojištěnec pak již neplatí pojistné, to je placeno z výnosů z vkladu. V případě smrti pojištěnce dostane osoba určená ve smlouvě sjednané pojistné plnění, vklad i podíl na výnosech. V případě dožití dostane zpět zhodnocený vklad. Kapitálové pojištění se postupem času vyvinulo z investičního pojištění, které je velmi podobné, avšak kapitálové oproti investičnímu není tak flexibilní a klient se nemůže aktivně podílet na výnosech.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění je tedy velmi podobné kapitálovému. Jedná se opět o pojištění rizika smrti a pojištění pro případ dožití. Klient však místo garantovaného výnosu, který mu zaručuje kapitálové pojištění, investuje sám do podílových fondů. Může tak zhodnotit prostředky lépe, ale na druhou stranu sám nese riziko. Zhodnocení záleží na tom, kam prostředky investuje. Klient si totiž může vybrat z nabídky různých investičních fondů, které mají různé riziko a různou výnosnost. Dalším rozdílem oproti kapitálovému, je větší flexibilita. Klient může v placeném pojištění jednoduše změnit podíl pojistné a spořící složky. Může také měnit umístění peněžních prostředků mezi různé fondy.

Podobnost s kapitálovým životním pojištěním

Opět se zhodnocuje jen spořící složka, tu právě klient investuje. I u tohoto životního pojištění je možno se připojistit proti jiným rizikům. A také lze zaplacené pojistné odečíst od základu daně. Pokud dojde k pojistné události, je vyplaceno pojistné plnění i zhodnocené investice, či pouze jedno z nich (záleží na pojišťovně). V případě dožití se vyplácí pouze zhodnocené investice. Jedná se opět o dlouhodobý produkt, minimálně na 10 let.

Rizikové životní pojištění

Další pojištěním je rizikové životní pojištění. To je jedno z pojištění, jehož pojistné není daňově uznatelné. Jedná se o čisté životní pojištění, které neobsahuje spořící složku. Pojišťuje se pouze riziko smrti a pouze pokud dojde k pojistné události, je vyplaceno pojistné plnění. Jedná se o částku, která je sjednána v pojistné smlouvě. Pokud je smlouva jednoduše ukončena, pojištěnec nemá nárok na žádné plnění. Opět je možno připojistit se formou jiných pojištění. Rizikové pojištění je i krátkodobý produkt, který lze sjednat už od jednoho roku.

Flexibilní životní pojištění

Další formou pojištění je flexibilní pojištění, které se od kapitálového liší právě flexibilitou. Také pojišťuje riziko smrti a obsahuje pojištění pro případ dožití. Pojistné tvoří spořící a pojistná složka, a oproti kapitálovému je zde možno kdykoliv změnit poměr těchto dvou složek. U tohoto pojištění je také garantován výnos, avšak při úmrtí klienta se pojištění chová podobně jako investiční a klientovi je vyplaceno buď sjednané pojistné plnění nebo zhodnocená spořící složka (popř. oboje). V případě dožití se vyplatí pouze spořící složka (tzv. kapitálová hodnota) a její výnosy.

Důchodové pojištění

Jedním z rozdílnějších pojištění je důchodové pojištění, které přímo nekryje riziko smrti, ale pouze zabezpečuje klienta na důchodový věk. Jedná se o pojištění pro případ dožití, které se vyplácí buď jednorázově nebo po určitou dobu ve formě pravidelného důchodu. Klient se může připojistit proti ostatním rizikům. Zaplacené pojistné je opět možno odečíst od základu daně, jelikož splňuje dané podmínky. Jedná se totiž o dlouhodobý produkt, který se doporučuje uzavřít minimálně na 10 let. Pokud klient zemře, vyplatí se osobám určeným ve smlouvě zhodnocená částka, kterou klient uspořil. V případě dožití dostane klient naspořený důchod i s podíly na výnosech.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4692 (zivotni-pojisteni.eu#198)


Přidat komentář