Průběh investičního životního pojištění

Co se Vám vybaví pod pojmem životní pojištění? Hlavním účelem tohoto pojištění je pojištění smrti účastníka pojistné smlouvy. Toto pojištění je tedy zejména vhodné pro živitele nebo živitelky rodin, které si museli např. v souvislosti s bydlením vzít úvěr

Investiční životní pojištění je kombinací pojistné ochrany a zhodnocení finančních prostředků

Tento typ pojištění většinou zhodnocuje finanční prostředky více, než je tomu u kapitálového. S garancí zhodnocení ale nemůžeme počítat. Klient stojí před volbou investičního fondu a svým rozhodnutím podstupuje i jistou míru rizika. Výše zhodnocení je pod vlivem zvolené investiční strategie. Investiční riziko zůstává zcela na klientovi.

Jaký je průběh investičního životního pojištění

Určitá část ze zaplaceného pojistného kryje pojistnou ochranu a slouží k uhrazení poplatků pojišťovně (v případě že existuje riziková složka). Zbytek se investuje. Zakoupí se podílové jednotky a ty pojišťovna vloží na klientův účet. Většinou je ponechána možnost změnit poměr mezi finančními prostředky určenými pro pojistnou ochranu a zhodnocením. Vše se odvíjí od zvolené výše pojistné částky a výše pojistného. Za dobu trvání pojištění lze provádět změny i v rozložení financí do jednotlivých fondů. V případě že dojde k úmrtí klienta, pojišťovna vyplatí pojistnou částku nebo její aktuální výši, která se nachází na účtu klienta (možné jsou i oba způsoby).

Pro koho se hodí investiční životní pojištění

Je určeno zejména těm, kteří mají zájem zabezpečit své blízké pro případ smrti. Ocení jej lidé se snahou dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat své finance a mít aktivní vliv na spořící složku pojištění prostřednictvím volby investiční strategie. Vhodné je pro ty, kteří akceptují vyšší míru rizika v důsledku volby určité investiční strategie a přejí si volně nakládat s naspořenými penězi. 

Investiční životní pojištění - podmínky

Jestliže chcete dosáhnout maximálního možného zhodnocení a zároveň i omezit investiční riziko, doporučujeme dobu trvání pojištění alespoň 10 let. Kratší doba může přinést negativní dopady na zhodnocení v důsledku kolísání kapitálového trhu. Platí pravidlo, že výši zhodnocení nebudete mít garantovanou a rovněž garance není ani pro pojistnou částku při dožití. Zaplacené pojistné podléhá daňové uznatelnosti, což je velkou výhodou. V průběhu doby trvání pojištění můžete vkládat i vybírat peněžní prostředky a také měnit investiční strategii. Nevylučuje se ani sjednání různých připojištění a provádění změn v nastavení pojištění a v rozsahu pojistné ochrany.

Důchodové životní pojištění

Jedním z druhů kapitálového životního pojištění je tzv. důchodové životní pojištění. Tento typ pojištění nabízí jen některé komerční pojišťovny. Slouží především pro zvýšení životního standardu ve stáří. Princip spočívá v tom, že jakmile je dosažena stanovená věková hranice, naspořené finance budou vyplaceny oprávněné osobě. Může se jednat buď o jednorázové vyplacení nebo pravidelný důchod.

Hlavní znaky důchodového životního pojištění

Pojišťovna, nabízející tento produkt, umožňuje, aby si klient vybral vhodné parametry pojištění. Je zcela na klientovi, jakou si přeje délku trvání pojištění a výši pojistné částky. Konec pojištění je stanoven mezi věkové rozhraní 50 až 70 let. Nahromaděné peníze budou chráněny proti inflaci, takže se nemusíte bát, že peníze budou ztrácet na hodnotě. Některé pojišťovny se zavazují, že v případě patřičných hospodářských výsledků navýší pojistné v jeho spořící části o tzv. technickou úrokovou míru. Při samotné výplatě pojistné částky si klient volí mezi jednorázovým nebo pravidelným vyplacením. Vyplácení naspořené částky může probíhat v pravidelných určených intervalech, nebo po určitý počet let.

Životní pojištění - daňová úspora

Jednou z obrovských výhod životního pojištění je daňová uznatelnost. Nejprve je ale nutné splnit podmínky stanovené zákonem. Na základě novely Zákona o daních z příjmů lze odečíst ze základu daně částku na životní pojištění, pokud se maximálně odečte 12 tisíc korun za rok. V situaci, kdy máte sjednáno více pojistných smluv, mohou se příspěvky sčítat, ale nadále platí hranice 12 000 Kč. Pozor si v tomto ohledu dejte na různá připojištění, jako například pojištění zproštění od placení, úrazové pojištění a pojištění závažných onemocnění. Takové příspěvky totiž nemůžete z daní odečíst a nebere se v úvahu ani fakt, že jsou v podstatě součástí pojistné smlouvy.

Hlavní podmínky - daňový odpočet?

Vše se řídí zákonem stanovenými podmínkami Jednou z podmínek je tzv. 60/60. Představuje skutečnost, že v pojistné smlouvě se sjednává výplata pojistného plnění až po 5 letech., což je 60 měsíců a současně je plnění vyplaceno nejdříve v roce, ve kterém dosáhne osoba 60 let. Další podmínka nás upozorňuje, že osoba pojištěného je tatáž jako osoba plátce pojištění a plátce daně z příjmu. Určena je i hranice minimální pojistné částky. Pojistná částka se liší v závislosti na době trvání smlouvy. Pokud smlouva trvá 5-15 let, minimální pojistná částka je 40 000 Kč. Smlouvy trvající déle než 15 let mají určenou hranici alespoň 70 000 Kč. Minimální pojistná částka u důchodového pojištění odpovídá jednorázovému plnění při dožití. Pokud některé z výše uvedených podmínek nebudou splněny, tak daňový odpočet nemůže být uplatněn.

Životním pojištění - úspora, která se vyplatí

V minulosti se úspora na daních odvíjela od ročního příjmu poplatníka. Byla určena daňová pásma a do nich se poplatník zařazoval. Od roku 2008 je platná novela zákona o daních z příjmů. Byla schválena rovná 15 % daň a tím došlo ke změně výše daňové úspory. Důsledkem toho je uspořených 150 Kč za každých 1000 Kč zaplacených klientem. Za celý rok to představuje částku až 1 800 Kč, které může klient uspořit díky životnímu pojištění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4688 (zivotni-pojisteni.eu#33)


Přidat komentář