Nabízí pojišťovny také životní pojištění pro firmy?

Nabízí pojišťovny také životní pojištění pro firmy? Kolektivní pojištění osob. Je možno sjednat více připojištění k základním životnímu pojištění? Úrazové pojištění. Pojištění vážných onemocnění. Pojištění pro případ trvalé invalidity.

Ano, na tento druh životního pojištění se specializuje Česká pojišťovna. Nabízí 4 typy životního pojištění, jež je určeno primárně zaměstnavatelům a zaměstnancům. Těmito druhy jsou: pojištění Partner, Manažer, Profi život a kolektivní pojištění osob.

Životní pojištění Partner

Firemní životní pojištění Partner umožňuje zaměstnavatelům pojistit své zaměstnance a tak jim na jejich účet přispívat určitou částkou. Firemního životního pojištění se začíná čím dál více využívat, jelikož přináší výhody pro obě strany. Zaměstnanec si může být jistý, že příspěvek zaměstnavatele už nebude nijak zdaněn, má zaručený také určitý výnos z investování. Samozřejmostí zde je pojištění v případě nečekaných událostí. Jaké výhody má toto pojištění pro zaměstnavatele? Stejně jako u zaměstnance, ani zaměstnavatel z příspěvků neplatí zdravotní a sociální pojištění. Jako významnou výhodu je třeba uvést silná motivace zaměstnance.

Životní pojištění Manažer

Jak už vyplývá z názvu, pojištění Manažer je určeno manažerům a dalším zaměstnancům, kteří pracují na vysokých pozicích. Proč? Zaměstnavatelé si je tak chtějí udržet a k tomu jim nabídnout nadstandardní pojištění v případě nečekané události. Také motivace zde hraje významnou roli, protože příspěvky zaměstnavatele jsou mnohdy opravdu atraktivní. Pojištění Manažer ovšem uzavírá firma na své jméno, po celou dobu trvání pojištění s ním tedy nakládá a mění podmínky. U tohoto pojištění je možno využít část příspěvku pro investování a tím ještě více zhodnotit vložené prostředky. Samozřejmostí je pojištění pro případ úrazů, smrti, trvalé invalidity a závažného onemocnění.

Životní pojištění Profi život

Tento druh pojištění kombinuje atraktivní spoření a pojištění. Stejně jako u předešlých typů životních pojištění i toto přispívá k dobrým vztahům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Klient si zde může vybrat z několika investičních strategií, které jsou seřazené dle své rizikovosti a výnosnosti. Investuje se zde do několika komodit, jako například ropa nebo zlato. Výhodou pro zaměstnance je možnost odečíst si své příspěvky ze základu daně a absence daňového odpočtu u příspěvku zaměstnavatele. To znamená, že z příspěvku zaměstnavatele se již žádné daně neplatí. Zaměstnanec je zde také oprávněn pojistit až tři děti v jedné smlouvě a zajistit jim tak splnění všech potřeb v případě nepříjemné události.

Kolektivní pojištění osob

Toto pojištění může zaměstnavatel uzavřít za všechny své zaměstnance v rámci kolektivní smlouvy, jejíž součástí je pojištění pro případ smrti a úrazu. Je to v podstatě forma klasického rizikového životního pojištění. Výhodou je, že dochází k pojistnému plnění bez důrazu na to, zda došlo ke smrti během vykonávání práce nebo mimo ni. Zatímco úrazová položka tohoto pojištění nabývá své účinnosti, došlo – li k úrazu během pracovního procesu.

Je možno sjednat více připojištění k základním životnímu pojištění?

Ano, samozřejmě. Vždy záleží na typu životního pojištění, většinou ovšem platí, že takové pojištění pro případ nemoci nebo úrazu není pevnou součástí každého životního pojištění. Ke smlouvě je tedy možno sjednat také: úrazové pojištění, pojištění vážných nemocí, pojištění zproštění od splácení v případě trvalé invalidity a pojištění v případě nemoci.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění se vztahuje na více záležitostí týkající se úrazu. Úrazové pojištění finančně pokrývá dobu léčení úrazu, trvalé následky úrazu, invaliditu, pokrývá také dobu, po kterou je pojištění hospitalizován, smrti následkem úrazu a smrt, jež byla způsobena úrazem v motorovém vozidle.

Pojištění vážných onemocnění

Závažná onemocnění nejsou mnohdy předvídatelná, je tedy dobré pojistit se i v tomto případě. Týká se těchto onemocnění: infarkt, mozková mrtvice, selhání ledvin, rakovina, slepota, by-pass a transplantace orgánů. Výhodou je, že k vyplácení pojistného plnění nedochází až po skončení léčby, naopak, sjednaná částka je klientovi vyplácena již při zjištění nemoci tak, aby se sám klient mohl rozhodnou, jak s ní naložit.

Pojištění pro případ trvalé invalidity

Toto pojištění je vhodné pro všechny osoby bez rozdílu povolání nebo pohlaví. Trvalá invalidita je naprosto neočekávaná věc. Toto pojištění slouží k tomu, aby se klient, který se díky nepříjemné události stane trvale invalidní, nemusel již dále platit příspěvky na své životní pojištění. Pojišťovna se tohoto úkolu zhostí a platí pojistné za klienta až do skončení pojistné doby. A nakonec pojištění v případě nemoci. Toto pojištění zaručí klientovi, který náhle onemocní nebo se léčí z úrazu pobírat denní dávky, to vše díky pojištění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4695 (zivotni-pojisteni.eu#273)


Přidat komentář