Které rizika se pojišťují

Nejzákladnější formou životního pojištění je pojištění rizika smrti. Toto pojištění by měli uzavírat hlavně lidé, kteří živí rodinu a rodina je na jejich příjmu finančně závislá. Pak mají jistotu, že v případě smrti o ně bude postaráno.

Životní pojištění - jistota, kterou může získat každý

Člověk se může v životě dostat do různých nepředvídatelných situací. Některými z nich mohou být situace, kdy je ohroženo jeho zdraví. Může trvale onemocnět, přivodit si úraz, invaliditu či dokonce smrt. V takových chvílích není schopen dále pracovat a přichází o příjmy. Aby předcházel těmto situacím, může uzavřít životní pojištění, které mu při pojistných událostech vynahradí ušlé příjmy.

Které rizika se pojišťují

Nejzákladnější formou životního pojištění je pojištění rizika smrti. Toto pojištění by měli uzavírat hlavně lidé, kteří živí rodinu a rodina je na jejich příjmu finančně závislá. Pak mají jistotu, že v případě smrti o ně bude postaráno. Pojištění se totiž vyplácí osobám, které jsou uvedeny ve smlouvě. Dále je možno pojistit se proti invaliditě, dlouhodobé nemoci, úrazu apod. Pojištění je pak vypláceno pojištěnému. Druhým základním pojištěním je pojištění pro případ dožití. To je vypláceno pojištěnci, dožije-li se určitého věku.

Některé druhy životního pojištění obsahují i spořící složku a nejde tedy jen o čisté pojištění

Tato pojištění jsou samozřejmě dražší. Klient pak v pojistném odvádí část na pokrytí nákladů pojištění a část na spoření, kdy vytváří tzv. kapitálovou hodnotu. Tuto kapitálovou hodnotu pak pojišťovna zhodnocuje.

Postup pojištění

Pojištění se uzavírá smlouvou a klient jich může uzavřít kolik chce. Není zde žádné věkové omezení pojištěnce, záleží hlavně na pojišťovně, jaké produkty nabízí (dnes jsou běžné i životní pojištění pro malé děti). Jediné omezení je dáno horní hranicí věku (většinou 60 let). Člověk si také musí uvědomit, že pojišťovna nemá povinnost každého pojistit a pokud má člověk zdravotní potíže, záleží jen na pojišťovně, zda ho pojistí nebo ne. Ve smlouvě se sjednává pojistné plnění, což je částka, která bude klientovi vyplacena v případě pojistné události. Dále je zde stanovena výše pojistného a pojistná částka (ta je někdy shodná s pojistným plněním).

Důvody uzavírání pojištění

Samozřejmým důvodem je již jmenované finanční zabezpečení sebe i osob blízkých. Někdy však je člověk nucen uzavřít životní pojištění, a to v případě, že žádá hypotéku od banky. Banka si tak sama pojišťuje případné nesplacení úvěru. Klient uzavře pojištění a jako osobu, které bude připsána částka v případě pojistného plnění určí banku.

Pojistné - životní pojištění

Po uzavření smlouvy, až do jejího ukončení, hradí klient pojistné. To lze hradit v pravidelných splátkách, které jsou zpravidla měsíční, ale mohou být placeny i v jiných periodách. Druhou možností je jednorázová úhrada pojistného, to je však umožněno jen u některých produktů. Výše pojistného závisí na druhu pojištění, na věku klienta, době pojištění a hlavně na sjednaném pojistném plnění.

Výhodnění od státu - daně

Stát se rozhodl tyto produkty zvýhodnit a umožňuje odečíst zaplacené příspěvky od základu daně z příjmů, a to až do výše 12 000 Kč za rok. Týká se to však jen produktů, které splňují následující podmínky. Pojištění lze vybrat až v 60 letech a minimální dobou trvání je 5 let. Druhou podmínkou je, že je osoba pojištěna pro případ smrti či dožití. Osoba plátce musí být tatáž, jako osoba pojištěná a osoba plátce daně z příjmů. Poslední podmínkou je splnění určité výše pojistného, to se liší u jednotlivých typů pojištění.

Typy životních pojištění

Komerční pojišťovny mají bohatou nabídku životních pojištění. Existuje několik typů pojištění, které mají společné znaky. Mezi nejzákladnější patří kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění, rizikové životní pojištění a důchodové pojištění. Dále existuje flexibilní, vkladové či úrazové.

Kapitálové životní pojištění - nejpoužívanější životní pojištění

Tento typ pojištění patří mezi nejpoužívanější. Pojišťuje riziko smrti a obsahuje pojištění pro případ dožití. Klient si samozřejmě může navolit další připojištění (trvalé následky, invalidita apod.). Pojistné se skládá ze dvou složek, a to spořící a nákladů na pojištění. Spořící složka tvoří kapitálovou hodnotu, kterou pojišťovna v průběhu let zhodnocuje. Tento typ pojištění se vyznačuje tím, že zhodnocení je garantované a pohybuje se okolo 2 %. Klient nemůže ovlivnit, kam budou jeho peníze investovány.

Ukončení pojištění

Pojištění je ukončeno buď pojistnou událostí, nebo dosažením určitého věku klienta. V prvním případě, je osobám určeným ve smlouvě vyplaceno pojistné plnění, které obsahuje jak kapitálovou hodnotu, její výnosy, tak i náklady na pojistné. Pokud klient dosáhne stanoveného věku, je mu vyplacena pouze zhodnocená kapitálová hodnota, tedy sjednaná pojistná částka plus zhodnocení.

Důchodové pojištění

Toto pojištění se sjednává jen pro případ dožití. Klient se samozřejmě může připojistit proti riziku smrti, ale není to primárním účelem pojištění. Hlavním účel je spoření prostředků na stáří. Opět se jedná o dlouhodobý produkt a většinou je možné odečíst si zaplacené příspěvky od základu daně z příjmů. Peníze se vyplácí při dosažení určitého věku a vyplácí se zhodnocená kapitálová hodnota. Klient si může vybrat, zda chce peníze vyplatit najednou nebo pravidelně pobírat rentu. V případě, že klient zemře, jsou osobám uvedeným ve smlouvě vyplaceny peníze, které v průběhu let naspořil, včetně jejich zhodnocení.

Investiční životní pojištění

Tento typ pojištění je velmi podobný kapitálovému pojištění. Také se uzavírá na riziko smrti a dožití a je zde složka spořící a složka pojištění. Jedná se opět o dlouhodobý produkt, uzavíraný většinou na více než deset let, který také ve většině případů splňuje podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění. I při vyplácení peněz se postupuje obdobně jako u kapitálového.

Rizikové životní pojištění

Rizikové pojištění je jedno z pojištění, které neobsahuje spořící složku. Jde tedy o čistě pojistný produkt, kdy se osoba pojišťuje proti riziku smrti. Peníze jsou pak vyplaceny pouze v případě, že dojde k pojistné události a to ve výši sjednané v pojistné smlouvě. Pokud však k žádné události nedojde, nemá pojištěnec nárok na nic. Tento produkt může být i krátkodobý a nesplňuje podmínky pro daňové úlevy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4694 (zivotni-pojisteni.eu#253)


Přidat komentář